KC RAAD WYTGAARD

KC raad:
samenvoeging MR (school)  en Oudercommissie (kinderopvang)


Elke school is wettelijk verplicht om een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. Via de MR kunnen zowel ouders als personeelsleden meepraten over het beleid op school.
Ook moet er op ieder kinderdagverblijf een oudercommissie (OC) zijn, waarin ouders inspraak hebben in het beleid. Kindcentrum Wytgaard biedt zowel onderwijs als opvang aan. Wij kiezen ervoor om de MR en OC samen te voegen. Wij noemen dit KC Raad Wytgaard.

Dit is een structuur voor de lokale situatie. Vanuit de KC Raad Wytgaard is er een directe link met de GMR van de BMS en de OR van Kinderopvang Friesland.

Taken en samenstelling KC Raad Wytgaard

De KC Raad praat mee over belangrijke zaken die te maken hebben met ons Kindcentrum.
De directie van de school en het adjunct-hoofd van de kinderopvang neemt advies dat de KC Raad geeft serieus, maar hoeft de adviezen niet over te nemen. Ook mag de KC Raad ongevraagd voorstellen doen en adviezen geven aan het management. Er zijn een aantal wettelijk vastgestelde punten waarop advies of instemming verplicht is, dit staat beschreven in het document KC raad.

De KC Raad Wytgaard bestaat uit:
- MR: 2 ouders en 2 personeelsleden
- OC: 4 ouders
- De directeur van de school en de adjunct-directeur van de opvang zijn bij de vergaderingen aanwezig en zorgen voor informatieverstrekking.

Voorzitter vacant (MR)
Vice voorzitter: (kinderopvang)                     
Personeelslid school Mariëtte de Wit (MR)
Personeelslid school:
Lid (kinderopvang)
Lid Jouke IJnema (MR en kinderopvang)
Lid Willie Kamminga(kinderopvang)
 
Vergader structuur

We kiezen voor een vergaderstructuur waarbij transparantie en korte lijnen uitgangspunten zijn. Dit past binnen onze kleine gemeenschap. Vanuit deze visie kiezen we ervoor om alle agendapunten van zowel onderwijs als opvang binnen de KC Raad te bespreken. Punten waar de MR en OC apart over moeten beslissen worden in de gezamenlijke vergadering besproken. Bij besluitvorming zullen de leden die geen stemrecht hebben zich onthouden van stemming. Wel kan hen om advies gevraagd worden.
Op deze manier krijg je maximale betrokkenheid en een doorgaande lijn in de medezeggenschap binnen het Kindcentrum.


KC notulen 25 september 2018

KC notulen 2 juli 2018
KC notulen 13 maart 2017
KC notulen 13 december 2016
KC notulen 15 juni 2016
IKC notulen 9 mei 2016
IKC notulen 21 maart 2016
IKC notulen 24 februari 2016
IKC notulen 18 januari 2016

Kindcentrum Wytgaard     Tjissema 6, 9089 BG Wytgaard     t 058 - 25 51 792     info@tjroordaschool.nl